Privacyverklaring

1. Algemeen

Dansclub GERDAK Bree vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Dansclub GERDAK Bree vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden, waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

Als Dansclub GERDAK Bree vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dansclub GERDAK Bree vzw
Zetel:  Kookshofstraat 25 te 3960 BREE
Tfnr 0498/86.90.62 (Vliegen Ivo, voorzitter) en/of mailadres : dansclub.gerdakbree @ gmail.com
Tfnr 089/46.48.15 (Ercken Henri, secretaris en verwerkingsverantwoordelijke) en/of mailadres : henri.ercken @ skynet.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dansclub GERDAK Bree vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansclub GERDAK Bree vzw (contractuele grond);
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • Het in orde brengen van het lidmaatschap en de verzekering via Danssport Vlaanderen vzw.

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identiteitsgegevens : naam, voornaam, geboortedatum, adres;
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, nationaliteit;
 • Telefoonnummers, e-mail;
 • Beroep (enkel voor lesgevers);
 • Rijksregisternummer; (enkel voor lesgevers);
 • Diploma’s (enkel voor lesgevers).

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties :

 • Danssport Vlaanderen vzw

De gegevens worden verwerkt door volgende interne personen :

 • De volledige gegevens door de voorzitter, secretaris en penningmeester;
 • De lijsten met naam, voornaam en telefoonnummer door de voorzitter, secretaris, penningmeester, de bestuursleden, helpers, dansleraar, dansassistente, zumba instructeur en jeugdinitiators.

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens, die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Lidmaatschap en verzekering (via Danssport Vlaanderen vzw);
 • het verzorgen van de internet omgeving : website via Webreus en sociale media via facebook;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere evenementen (door het bestuur).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige schriftelijke afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn

Dansclub GERDAK Bree vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Dansclub GERDAK Bree vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan :
– je persoonlijke gegevens enkel gedurende de periode van je lidmaatschap plus één jaar;
– foto’s maximum gedurende vijf jaar.

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen, die namens Dansclub GERDAK Bree vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De schriftelijke neerslag van de gegevens worden op een veilige plaats bewaard;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens, die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Tevens moet een dergelijk verzoek steeds schriftelijk, of per email gebeuren.

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10 Wijziging privacyverklaring

Dansclub GERDAK Bree vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 14/05/2018.